REFERENCE

PREGLED URAÐENIH PROJEKATA

KOTLARNICA "POLIESTER"-PRIBOJ
TOPLOVODNA KOTLARNICA 2x3,5(MW) - gorivo MAZUT

Glavni mašinski projekat kotlarnice sa skladištem mazuta 2x60(m³);
Glavni projekat elektromotornog razvoda;
Glavni projekat merenja i regulacije.

FABRIKA ZEOLITA "CEOSIL" TALLINN ESTONIJA
-KOTLARNICA 2x15(t/h) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat;
Glavni projekat elektromotornog pogona;
Glavni projekat merenja i regulacije;
Glavni projekat detekcije gasa.
-HPV-DEMINERALIZACIJA 2x25(m3/h)
Glavni tehnološko-mašinski projekat;
Montažno-mašinski projekat;
Glavni projekat elektromotornog razvoda, merenja i regulacije.

FABRIKA VOĆNIH KONCENTRATA - MAHAČKALA RUSIJA
-KOTLARNICA 2x6(t/h) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat;
Glavni projekat elektromotornog razvoda;
Glavni projekat merenja i regulacije;
Glavni projekat detekcije gasa.
-LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE 2x12(m3/h)
Glavni tehnološko-mašinski projekat;
Montažno-mašinski projekat.

KOTLARNICA ŠTAMPARIJA "NOVA JUGOSLAVIJA" 2x1,2(MW) - gorivo LAKO ULJE
"NOVI DOM" -VRANJE

Glavni mašinski projekat;
Glavni mašinski projekat toplovoda 200(m)
Glavni projekat elektromotornog razvoda;
Glavni projekat merenja i regulacije.

ŠEĆERANA ŠABAC
"NIS-ENERGOGAS" BEOGRAD

Idejni mašinski projekat rekonstrukcije kotlova i sušare sa sagorevanja uglja na prirodni gas sa posebnim osvrtom na povećanje kapaciteta kotlova; 2x55(t/h), p=46(bar), t=430( C); 1x15(t/h), p=12,5(bar) suvozasićena para i sušare kapaciteta 2000 (t/dan) rezanaca.

SO POŽAREVAC
Studija o primeni i plasmanu prirodnog gasa u sektoru široke potrošnje grada POŽAREVCA.

"VETERINARSKI ZAVOD" - ZEMUN
-KOTLARNICA PARNA 2x3(t/h) - gorivo PRIRODNI GAS/MAZUT

Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa mazuta na kombinovano sagorevanje gas/mazut;
Glavni mašinski projekat dovodnog gasovoda kapaciteta 500(m3/h);
Glavni mašinski projekat MRS-e kapaciteta 500(m3/h);
Glavni građevinski projekat dovodnog gasovoda i MRS-a;
Glavni projekat gromobranske zaštite i uzemljenja dovodnog gasovoda i MRS-a.

DP PK "ZLATIBOR" ČAJETINA - MLEKARA PARTIZANSKE VODE
-KOTLARNICA PARNA 1x1,5(t/h) - gorivo LAKO ULJE

Glavni mašinski projekat kotlarnice;
Glavni projekat elektromotornog razvoda;
Projekat merenja i regulacije;
Nostrifikacija dokumentacije kotla BIASI tip PRXA-1500 Q=1500(kg/h), p=12(bar)
sa izradom kompletne IPK dokumentacije po JUS standardima.

NIS RAFINERIJA NAFTE "BEOGRAD" BEOGRAD
Izrada kompletne IPK dokumentacije za remont zadnje komore kotla TE-111.

"DOM ZA STARA LICA I PENZIONERE" JAGODINA
KOTLARNICA TOPLOVODNA 2x580(kW) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa sagorevanja lakog ulja na prirodan gas;
Glavni projekat elektromotornog razvoda rekonstrukcije kotlarnice sa projektom merenja i regulacije;
Glavni građevinski projekat rekonstrukcije kotlarnice;
Elaborat zaštite na radu.

KOTLARNICA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "MILOŠ SAVKOVIĆ" ARANÐELOVAC
KOTLARNICA TOPLOVODNA 2x930(kW) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa sagorevanja lakog ulja na sagorevanje prirodnog gasa;
Glavni projekat elektromotornog razvoda rekonstrukcije kotlarnice sa projektom merenja i regulacije;
Glavni građevinski projekat rekonstrukcije kotlarnice.

ASFALTNA BAZA GP "PUT" JAGODINA
SUŠARA ZA KAMEN KAPACITETA 100(t/h)

Glavni mašinski projekat rekonstrukcija sušare za kamen za prelazak sa sagorevanja lakog ulja na prirodni gas;
Glavni projekat elektromotornog razvoda rekonstrukcije sušare sa projektom merenja i regulacije;
Glavni mašinski projekat za prelazak sa sagorevanja lakog ulja na prirodni gas za grejanje dve cisterne za bitumen;
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije dvolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas sa povećanjem kapaciteta sa 200 na 1200 (m3/h);
Glavni mašinski projekat proširenja razvodnog gasovoda;
Glavni građevinski projekat proširenja razvodnog gasovoda;
Glavni mašinski projekat jednolinijske regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 200(m3/h).

KOTAO MINEL TE-103 "NOVI METALAC" PRIZREN
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije toplovodnog kotla TE-103 u parni kotao Q=2(t/h); p=8(bar);
IPK preddokumentacija rekonstrukcije kotla TE-103;
IPK preddokumentacija remonta zadnje komore kotla TE-103.

HPV "BIRAČ" KARAKAJ ZVORNIK
HEMIJSKA PRIPREMA VODE (DEMINERALIZACIJA) KAPACITETA 3x80(m3/h)

Glavni mašinsko-montažni projekat rekonstrukcije HPV-a za korišćenje sumporne umesto hlorovodonične kiseline za regeneraciju katjonskih smola;
Glavni mašinsko-montažni projekat pretakališta za sumpornu kiselinu iz vagon cisterni sa transportnim cevovodom Ø76 za sumpornu kiselinu dužine 400(m);
Glavni građevinski projekat pretakališta za sumpornu kiselinu iz vagon cisterni sa transportnim cevovodom Ø76 za sumpornu kiselinu dužine 400(m);
Glavni projekat elektromotornog razvoda pretakališta za sumpornu kiselinu.

KOTLARNICA "SARINA MEÐA" JAGODINA
TOPLOVODNA 3x3,5(MW) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat kotlarnice;
Glavni projekat elektromotornog razvoda kotlarnice sa merenjem i regulacijom;
Glavni projekat osvetljenja i uzemljenja kotlarnice;
Glavni građevinski projekat kotlarnice;
Glavni građevinski projekat razvoda vodovoda i kanalizacije kotlarnice;
Glavni mašinski projekat priključnog gasovoda;
Glavni mašinski projekat jednolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 1200(m3/h);
Glavni građevinski projekat priključnog gasovoda i MRS;
Glavni mašinski projekat priključnog toplovoda Ø219 dužine 150(m);
Glavni građevinski projekat priključnog toplovoda;
Izrada radioničke dokumentacije toplovodnog kotla Q=3,5(MW), p=5(bar).

"NAVIP" JAGODINA
KOTLARNICA TOPLOVODNA 1x2,5(MW) - GORIVO PRIRODNI GAS
KOTLARNICA PARNA 1x3,5(t/h) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice;
Glavni projekat elektromotornog razvoda rekonstrukcije kotlarnice sa merenjem i regulacijom;
Glavni građevinski projekat rekonstrukcije kotlarnice;
Glavni projekat priključnog gasovoda i jednolinijske merno-regulacione stanice kapaciteta 600(m3/h);
Glavni mašinski projekat toplodalekovoda dužine 700(m);
Glavni građevinski projekat toplodalekovoda dužine 700(m);
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotla TE-105 sa sagorevanja uglja na sagorevanje gasa;
IPK preddokumentacija rekonstrukcije kotla TE-105;
Izrada radioničke dokumentacije toplovodnog kotla Q=2,5(MW), p=5(bar).

"ŠKOLSKI CENTAR" PARAĆIN
KOTLARNICA TOPLOVODNA 2x1,5(MW) - gorivo PRIRODNI GAS

Glavni mašinski projekat kotlarnice;
Glavni projekat elektromotornog razvoda kotlarnice sa merenjem i regulacijom;
Glavni projekat dvolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 2x400(m3/h);
Izrada radioničke dokumentacije toplovodnog kotla Q=1,5(MW), p=5(bar).
Glavni projekat dvolinijske regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 2x1600(m3/h);

HI "ZORKA" ŠABAC - NAMENSKA PROIZVODNJA
POSTROJENJE ZA SAGOREVANJE SUMPORA KAPACITETA 400(kg/h)

Izrada radioničke dokumentacije procesne opreme:
-vertikalna peć za sagorevanje sumpora;
-toplovodni kotao utilizator snage 700(kW);
Glavni građevinski projekat.

"MINEL-KOTLOGRADNJA" BEOGRAD
KOTLARNICA UKC-BEOGRAD VIŠEGRADSKA 26

Izrada konstrukciono-radioničke dokumentacije parnog kotla Q=3(t/h), p=0,5(bar);
Izrada korisničke dokumentacije uz parni kotao.

KOTLARNICA "REMONTNI ZAVOD" HADŽIĆI
Glavni projekat dvolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 2x2000(m3/h).

KOTLARNICA "BOSANKA" BLAŽUJ - ILIDŽA
Glavni projekat dvolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 2x2000(m3/h).

KOTLARNICA "ĆILIMARA" ILIDŽA-REPUBLIKA SRPSKA
Glavni projekat dvolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 2x1200(m3/h).

KOTLARNICA "BIP-SKADALIJA" Beograd
Idejni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa uglja na kombinovano sagorevanje gas/mazut;
Idejni mašinski projekat dovodnog gasovoda kapaciteta 1600(m3/h);
Glavni mašinski projekat dovodnog gasovoda kapaciteta 1600(m3/h);
Glavni građevinski projekat dovodnog gasovoda kapaciteta 1600(m3/h);
Glavni mašinski projekat MRS-e kapaciteta 2x1600(m3/h);
Glavni građevinski projekat MRS-a kapaciteta 2x1600(m3/h);
Glavni projekat katodne zaštite dovodnog gasovoda.
Glavni građevinsko mašinski projekat unutrašnjeg razvoda gasa u krugu BIP, kapaciteta 1600(m3/h);
Glavni projekat uzemljenja i gromobranske zaštite MRS-a i unutrašnjeg razvoda gasa;
Detaljna analiza uticaja izgradnje gasovoda i MRS na životnu sredinu
Projekat regulacije saobraćaja pri izgradnji priključnog gasovoda sa sinhron planom.

TUNELSKA PEĆ ZA OPEKARSKE PROIZVODE "JUGOBANAT" Banatski Karlovac
Detaljna analiza uticaja objekta, tunelske peći za pečenje opekarskih proizvoda, na životnu sredinu.

POGON ZA PRERADU GRANITA I MERMERA "INTERGRANIT" LIPOVICA - BEOGRAD
Detaljna analiza uticaja objekta, odnosno pogona za preradu granita i mermera, na životnu sredinu.

KOTLARNICA "BIP-SLADARA" ČAČAK
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa mazuta na kombinovano sagorevanje gas/mazut;
Glavni elektro projekat rekonstrukcije kotlarnice sa mazuta na kombinovano sagorevanje gas/mazut;
Glavni projekat ventilacije kotlarnice za korišćenje gasa;
Detaljna analiza uticaja objekta kotlarnice na životnu sredinu;

KOTLARNICA BOLNICE ZDRAVSTVENOG CENTRA "Dr DRAGIŠA MIŠOVIĆ" ČAČAK
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa ulja na kombinovano sagorevanje gas/ulje;
Glavni elektro projekat rekonstrukcije kotlarnice sa ulja na kombinovano sagorevanje gas/ulje;
Glavni projekat ventilacije kotlarnice za korišćenje gasa;
Glavni mašinski, građevinski i elektro projekat dvolinijske MernoRegulacioneStanice kapaciteta 2x1600(m3/h) i dovodnog gasovoda od MRS do kotlarnice.
Detaljna analiza uticaja objekta kotlarnice na životnu sredinu;

BENZINSKA PUMPA Draževac
Prethodna analiza uticaja objekta,benzinske pumpe, na životnu sredinu.

BENZINSKA PUMPA Aleksinac Niš
Prethodna analiza uticaja objekta, benzinske pumpe, odnosno radova na životnu sredinu.

MINI PIVARA Žitkovac
Detaljna analiza uticaja objekta, mini pivare, na životnu sredinu.

BENZINSKA PUMPA stari Trstenik
Detaljna analiza uticaja objekta, benzinske pumpe, odnosno radova na životnu sredinu.

POGON ZA PRERADU GRANITA I MERMERA "HYDROSTONE" LIPOVAC - TOPOLA
Detaljna analiza uticaja objekta, odnosno pogona za preradu granita i mermera, na životnu sredinu.
Glavni tehnološko mašinski projekat linije za obradu mermera i prečišćavanje otpadnih voda;
Detaljna analiza uticaja pogona za flamovanje, trafo stanice i kranske staze u okviru kompleksa HYDROSTONE u Lipovici na životnu sredinu.

BMG - Beograd Cerak 2
Glavni tehnološko projekat proizvodno-poslovnog objekta za grafičku industriju;

GP Gradnja Jovanović - ARANÐELOVAC
Detaljna analiza uticaja izgradnje silosa i postrojenja za pakovanje cementa sa izgradnjom magacinskog prostora, na životnu sredinu.

KOMPLEKS BENZINSKE PUMPE I VULKANIZERSKE RADNJE - Rajak SUBOTICA
Detaljna analiza uticaja kompleksa,benzinske pumpe i vulkanizerske radnje na životnu sredinu.

PROIZVODNO SKLADIŠNI OBJEKAT " CHEMMAX" - Bačka Palanka
Detaljna analiza uticaja proizvodno skladišnih objekata na životnu sredinu.

BENZINSKA PUMPA HORGOŠ
Detaljna analiza uticaja benzinske pumpe na životnu sredinu.

KLANICA ŽIVINE - Jarak
Detaljna analiza uticaja proizvodnog objekata na životnu sredinu.

KOTLARNICA ŠKOLE "JOVAN DUČIĆ" KASINDO-SRPSKO SARAJEVO-REPUBLIKA SRPSKA
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice kapaciteta 200(kW) za kombinovano sagorevanje lako ulje/ prirodni gas.
Glavni tehnološko mašinski projekat linije za omekšavanje vode kapaciteta 1(m3/h).

KOTLARNICA "BIP-SLADARA" ČAČAK
Izrada kompletne IPK dokumentacije za remont pregradnog zida zadnje ekranisane komore kotla TE-113, sa dve plamene cevi, kapaciteta 25 t/h p=13 bar.

POSTROJENJE ZA PROIZVODNJE DETERDŽENATA IOFH-SMEDEREVO
Revizija; Glavnog mašinskog projekta i Glavnog elektro projekta, postrojenja za proizvodnju deterdženata, deo snabdevanja prirodnim gasom.

KOTLARNICA BEOGRADSKI PAMUČNI KOMBINAT BEOGRAD
Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice sa mazuta na sagorevanje prirodnog gasa;
Glavni elektro projekat rekonstrukcije kotlarnice sa mazuta na sagorevanje prirodnog gasa;
Glavni gradjevinski projekat kotlarnice za korišćenje gasa;
Detaljna analiza uticaja objekta kotlarnice na životnu sredinu;

ŽTP BEOGRAD KOTLARNICA MAKIŠ
Izrada tehnologije sanacije zadnjeg danca u zonu druge cevne promaje. Procedura sanacije mostića i izbor odgovarajućeg dodatnog materijala kako bi se izbegla zamena dela ili celog zadnjeg danca.

"VRŠAČKA PIVARA A.D." VRŠAC
Glavni tehnološko mašinski projekat HPV- linija za omekšavanje vode 2x25(m3/h) za potrebe pranja flaša.

"VRŠAČKA PIVARA A.D." VRŠAC
Glavni tehnološko mašinski projekat HPV- linija za omekšavanje vode 2x10(m3/h) za potrebe kotlarnice.

"TOPLANA" ŠABAC
Izrada izveštaja o godišnjem kontrolnom merenju kvaliteta sagorevanja(vrednost emisije) na parnom kotlu Minel TE-108 sa gorionikom SAACKE SKV 60-a na mazut.

KOTLARNICA"AERODROM" BEOGRAD
Izrada izveštaja o godišnjem kontrolnom merenju kvaliteta sagorevanja(vrednost emisije) na kotlovima LOOS i VISSMAN snage 9,3 MW i gorionicima SAACKE tip SKV 100, sa pisanim izveštajem.

ŽTP BEOGRAD KOTLARNICA MAKIŠ
Izrada kompletne dokumentacije za remont kotla (zamena cevi druge i treće promaje) i zadnje ekranisane komore kotla OPTIMAL 1200 snage 8(MW).

SWEDERAIL-ŽTP BEOGRAD KOTLARNICA MAKIŠ
Izrada kompletne dokumentacije za remont kotla(zamena cevi druge i treće promaje) i zadnje ekranisane komore kotla OPTIMAL 1200 snage 8(MW).

"VRŠAČKA PIVARA A.D." VRŠAC
Izrada glavnih tehnološkomašinskih projekata hemijskih priprema voda kapaciteta 2x10(m3/h) i 2x25(m3/h).

KOTLARNICA "VAN DRUNEN FARMS" BANATSKO KARAĐORĐEVO
Glavni mašinski projekat kotlarnice na sagorevanje prirodnog gasa;
Glavni elektro projekat na sagorevanje prirodnog gasa;
Glavni gradjevinski projekat kotlarnice za korišćenje gasa;
Detaljna analiza uticaja objekta kotlarnice na životnu sredinu;

"VRŠAČKA PIVARA A.D." VRŠAC
Izrada glavnih mašinskih projekata i radioničke dokumentacije za termičku pripremu i sistem kondenzata u kotlarnici kapaciteta 10(t/h).

"VAN DRUNEN FARMS" BANATSKO KARAĐORĐEVO
Izrada glavnog građevinskog i mašinskog projekta cevnih mostova za povezivanje kotlarnice i proizvodne hale i cevnog mosta proizvodne hale u dužini od 120(m).

"SOJAPROTEIN" BEČEJ
Izrada glavnog tehnološko-mašinskog, elektro i građevinskog projekta rekonstrukcije kompresorske stanice sa ugradnjom dela za sušenje vazduha i IPK preddokumentacije stabilnih posuda pod pritiskom- kolona za sušenje vzduha DMD-2000.

"STANKOM GAS" BEOGRAD-kućne gasne instalacije Banovo brdo
Izrada projekata UGI za domaćinstva sa klasičnim trošilima i sa zidnim bojlerima na dimnjak i fasadnim bojlerima.

KOTLARNICA "PRNJAVOR II" TO KRUŠEVAC
Izrada glavnog građevinskog, elektro i mašinskog projekta izvedenog stanja rekonstrukcija kontejnerske kotlarnice za krišćenje prirodng gasa, projekta gromobranske zaštite i IPK dokumentacije rekonstrukcije kotla snage 2,9(MW).

"VAN DRUNEN FARMS" BANATSKO KARAĐORĐEVO
Izrada glavnog mašinskog projekta razvoda pare i kondenzata za potrebe tehnologije.

"BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" BEOGRAD
Izrada izveštaja ispitivanja priključnog gasovoda 3,5(km), MRS, gasnih instalacija kotlarnice i gasne opreme u pogonu GAU i izveštaja baždarenja stabilnigh sistema za detekciju u kotlarnici i pogonu GAU.

"BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" BEOGRAD
Izrada izveštaja ispitivanja stabilnih sudova pod pritiskom sa i bez dokumentacije pod nadzorom IPK.

"TERMO TRADE" BEOGRAD, kotlarnica VP 1552
Izrada elaborata ispitivanja parnog kotla TE-106, koji je intalisan u kotlarnici Vojske Srbije u Beogradu, metodom bez razaranja sa izradom kontrolnog proračuna čvrstoće i određivanjem radnog pritiska kotla sa izradom IPK dokumentacije za izradu zadnje ekranske komore.

"AGRIMES" BEOGRAD
Izrada glavnog mašinskog projekta razvoda pare za potrebe tehnologije.

"GŠ VSCG" VP 2977
Izrada elaborata ispitivanja parnih kotlova ĐĐ S-1200 fabrički br. 4209 i fabrički br. 4206, metodama bez razaranja, izrada IPK dokumentacije za sanaciju zadnjeg zida ekranske komore kotla ĐĐ S-1200 fabrički br. 4209.

"GŠ VSCG" VP 2977
Izrada elaborata ispitivanja parnog kotla ĐĐ S-2400 fabrički br. 4963, metodama bez razaranja, Izrada IPK dokumentacije sanacije pregradnog zida i bočnih ekrana u donjoj zoni ekranske komore kotla.

ŽTP BEOGRAD HALA GANC
Izrada glavnih projekata, mašinski, elektro, građevinski, elaborata za ishodovanje saglasnosti i protiv požarnog elaborata rekonstrukcije sistema grejanja sa uglja na TNG za rezervoarski prostor kapaciteta 2x5(m3) za skladištenje TNG-a, isparivačke i regulacione stanice sa dovodnim gasovodom i 30 kom. IC grejača sa kompletnom gasnom mrežom i sistemom za odvod dimnih gasova iz hale.

ŽELVOZ Smederevo
Izrada glavnog projekta, mašinski, elektro, rekonstrukcije sistema grejanja sa toplovodnog na gasno IC grejanje sa kompletnom gasnom mrežom i sistemom za odvod dimnih gasova dela hale VALDINI.

MATROZ AD Sremska Mitrovica
Izrada glavnog projekta, mašinski, elektro, građevinski rekonstrukcije parnog kotla Wagner biro za spaljivanje drvene kore za sagorevanje prirodnog gasa i mogućnošću rada na drvenu koru u roku od 48(h). Izrada kompletne IPK dokumentacije i atestne dokumentacije. Izrada glavnih mašinskih projekata priključnog gasovoda u dužini od 750(m).

GLINICA doo Zvornik Republika Srpska, BIH
Izrada glavnog projekta, mašinski, elektro i merenja i regulacije sistema gasa za sagorevanje na kalcinacionoj peći kapaciteta 4x12(MW) sa sistemom upravljanja, razvodom gasa i sitemom za snabdevanje vazduhom.

ŽELVOZ Smederevo
Izrada projekta izvedenog stanja, mašinski, rekonstrukcije sistema grejanja sa toplovodnog na gasno IC grejanje sa kompletnom gasnom mrežom i sistemom za odvod dimnih gasova hale TERETNA KOLNICA u Smederevu.

KOLUBARA GRAĐEVINAR LAZAREVAC - BEOGRAD
Izrada glavnog mašinskog i elektroprojekta skladišta mazuta 50(m3) sa pretovarnom stanicom, cirkulacionom pumpnom stanicom i poveznim cevovodima.
Izrada glavnog mašinskog i elektro projekta postavljanja mazutnog gorionika kapaciteta 4(MW) na komoru za sagorevanje na sušari peska u Junkovcu kod Lazarevca.

COCA COLA – ZEMUN BEOGRAD
Izrada projekta pranja sa vodene i dimne strane kotla Visseman kapaciteta 7(t/h) pare.

KAP Podgorica Crna Gora - METALNO doo Zvornik - REPUBLIKA SRPSKA - BIH
Izrada glavnog projekta, mašinski, elektro i merenja i regulacije sistema mazuta za sagorevanje na kalcinacionoj peći snage 4x12(MW), 1x6(MW), 1x4,5(MW) sa sistemom upravljanja, razvodom mazuta pare i kondenzata i sitemom za snabdevanje vazduhom.

KLANICA "PILE PROM" Crne bare (Bogatić)
Izrada glavnih projekata, mašinski, elektro, građevinski, elaborata za ishodovanje saglasnosti i protiv požarnog elaborata kotlarnica 200(kW) i skladište TNG-a 4x2000(kg), isparivačke i regulacione stanice sa dovodnim i odvodnim gasovodom od PEHD, razvod tople vode i sanitarne vode do klanice.

GLINICA doo ZVORNIK - REPUBLIKA SRPSKA - BIH
Izrada elaborata ocene, pogoskog stanja i ispravnosti cevnog kotla MITSHUBISHI kapaciteta 120(t/h) pregrejane pare instalisanog u energani Viskoza Loznica, p=64(bar), t=475(ºC) ložen ugljem u sprašenom stanju sa ocenom isplatljivosti eksploatacije i mogućnosti preselenja na novu lokaciju.

KOTLARNICA "ALEKSANDRIJA" SARAJEVO - REPUBLIKA SRPSKA - BIH
Izrada mašinskog projekta izvedenog stanja kotlarnice. Kotlovi 2 komada BUDERUS LOGANO tip 615 snage 660(kW) sa gasnim gorionicima FBR GAS 70/2 snage 750(kW) komplet sa gasnom rampom 200(mbar). Izrada elaborata i atestne dokumentacije za instalacije prirodnog gasa u kotlarnici.

KOTLARNICA "OKRUŽNI SUD BEOGRAD" BEOGRAD, Beograd
Izrada Mašinski projekat remonta kotla i Elaborat - Atestna dokumentacija za ugrađeni materijal tropromajnog kotla DYNAPACK snage 2,3(MW), fabrički br.1/016 1972 god

KOTLARNICA PROMEDIJA" BEOGRAD, Beograd
Izrada mašinskog projekta remonta kotla i elaborata atestne dokumentacije za ugrađeni materijal za kotao ETT-200 snage 200(kW).

"ABS MINEL TRAFO" – Mladenovac objekat FABRIKA TRANSFORMATORA RIPANJ
Izrada glavnog projekta, mašinski, elektro, adaptacija sistema toplovodnog grejanja na IC grejanje TNG-om sa izradom projekata skladišta TNG-a 3 x 5m3, projekta isparivačko redukcione stanice kapaciteta 100 kg/h, projekta podzemnog PEHD gasovoda do hale, projekat gasovodne mreže u hali za 5 kom. IC grejača snage 32(kW) i 22 kom. IC grejača snage 21(kW) , sa kompletnim sistemom za odvod dimnih gasova iz hale. Izrada glavnih projekata mašinski i elektro toplovodne kontejnerske kotlarnice sa kotlom 550 kW, 120/80 oC, gasnim TNG gorionikom za potrebe tehnologije sušenja.

"NOVKABEL" – Novi Sad
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro parne kontejnerske kotlarnice sa kotlom 200 kg/h, radni pritisak 20 bar, gasnim gorionikom za potrebe tehnologije proizvodnje gumenih kablova. Izrada kompletne atesne dokumentacije za potrebe Imenovanog tela u postupku ocene usaglašenosti opreme pod pritiskom sa SRPS EN 1953-3.

"INBERG" – BOLJEVCI BEOGRAD
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro rekonstrukcije parne kotlarnice sa lakog ulja na prirodan gas sa isporukom novog blok kotla 800 kg/h, radni pritisak 8 bar, gasnim gorionikom za potrebe tehnologije proizvodnje stočne hrane.

"ALEKSANDRIJA MONTE" – HERCEG NOVI CRNA GORA
Izrada atestne dokumentacije na pećima za hleb u pekari Bijela za rad sa TNG-om za gasne gorionike FBR GASP 70/2 tri komada i za gasni gorionik VENTERM 320 kW za potrebe tehnologije proizvodnje hleba i pekarskih proizvoda.

"PREMIL" – Kovin
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro rekonstrukcije parne kotlarnice sa novim blok kotlom 1500 kg/h, radni pritisak 8 bar, gasnim gorionikom za potrebe tehnologije proizvodnje hrane za domaće životinje. Izrada kompletne atesne dokumentacije za potrebe Imenovanog tela u postupku ocene usaglašenosti opreme pod pritiskom sa SRPS EN 1953-3., projekta rekonstrukcije brzo isparavajućeg kotla Topling sa zamenom gorionika i izradom instalacija pare i vode i unutrašnjih gasnih instalacija.

"TOPLANA JAGODINA" JAGODINA Toplovodna kotlarnica Navip
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro za montažu toplovodnog kotla ETT 2500 snage 2,5 MW i gasnog gorionika kapaciteta 3,85(MW) Weishaupt sa kompletnom gasnom rampom.

"TOPLANA JAGODINA" JAGODINA Toplovodna kotlarnica Kajsijar
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro za montažu toplovodnog kotla ETT 2000 snage 2,0 MW sistem 70/110 OC i gasnog gorionika kapaciteta 2,85 (MW) FBR GAS P 190/M.

FARMA "PILEPROM" Valjevo toplovodna kotlarnica
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro za montažu toplovodnog kotla ETT-500 snage 500(kW), 70/90 oC, radni pritisak 5(bar), i lakouljnog gorionika kapaciteta 600 KW) FBR FGP 50/2 sa komplet uljnom rampom.

KLANICA "RODIĆ DB" Titel, kotlarnica 200(kW) i skladište lakog ulja kapaciteta 3000(l)
Izrada glavnih projekata mašinski i elektro montaže toplovodnog kotla ETT-200 snage 200(kW), 70/110(ºC), radni pritisak 5(bar), bojler sanitarne vode 1000(l), sistem cevovoda odlazne i povratne vode ka potrošačima u tehnologiji, automatska linija za omekšavanje vode kapaciteta 1,2 m3/h, sistem za održavanje pritiska, lakouljni gorionik JOANES snage 258 kW sa lakouljnom rampom.

"COMEL" doo Beograd
Glavni mašinski i elektro projekat kompletiranja opreme kontejnerske kotlarnice.

"Elektrosistem RSM" doo Beograd za MITROS Sremska Mitrovica
Glavni mašinski i elektro projekat rekonstrukcija sistema pripreme tople sanitarne vode za pranje, kapaciteta 90 m3/24h, Upustvo za rad i održavanje, aetstna i dokumentacija opreme.

"TOPLANA JAGODINA" JAGODINA Toplovodna kotlarnica Sarina međa
Projekat remonta toplovodnog kotla ETT 3500 snage 3,5 MW, proračun čvstoće plamenice, izrada elaborata ispitivanja prednjeg i zadnjeg danaca kotla metodom bez razaranja, atestna dokumentacija.

"COMEL" doo Beograd
Projekat jednostrukog omekšivača vode BlueSoft-240/63 kapaciteta 3,2 m3/h, atestna dokumentacija, uputstvo za puštanje u rad i održavanje.

KOTLARNICA "VAN DRUNEN FARMS" BANATSKO KARAĐORĐEVO
Mašinski i elektro projekti za izvođenje rekonstrukcije parne kotlarnice kapaciteta, 2 x 2(t/h) pritiska 8 -10 (bar) sa ugrađenim ekonomajzera za iskorišćenje toplote dimnih gasova i sistema za proporcionalno napajanje kotla sistema ARI sa kapacitativnom sondom, kontrolerom i trokrakim motornim ventilom, atestna dokumentacija opreme, upustvo za rad i održavanje, projekat usaglašenosti kotlovskog postrojenja sa SRPS EN 12953.

KOTLARNICA "VAN DRUNEN FARMS" BANATSKO KARAĐORĐEVO
Mašinski projekat za izvođenje cevnog mosta za ugradnju cevnog sistema, razvoda pare i kondenzata za potrebe tehnologije i ugradnje nove linije za 9 autoklava za proizvodnju.