REFERENCE

PREGLED PROIZVEDENIH KOTLOVA I PRATEĆE OPREME
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-3500 snage 3,5(MW) kom. 2
        tUL=70(ºC); tIZ=110(ºC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-2500 snage 2,5(MW) kom. 1
        tUL=70(ºC); tIZ=90(ºC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI dvopromajni BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-1500 snage 1,5(MW); kom. 2
        tUL=70(oC); tIZ=90(oC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-400 snage 400(kW) kom. 1
        tUL=70(oC); tIZ=90(oC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-200 snage 200(kW) kom. 5
        tUL=70(oC); tIZ=90(oC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETN-140 snage 140(kW) kom. 3
        tUL=70(oC); tIZ=90(oC); p=2(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETN-50 snage 50(kW) kom. 6
        tUL=70(oC); tIZ=90(oC); p=2(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETN-30 snage 30(kW) kom. 6
        tUL=70(oC); tIZ=90(oC); p=2(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=Monoblok modulirajući GORIONIK BMOG-35 gorivo prirodni gas/mazut, snage 4(MW), kom. 2
=Monoblok modulirajući GORIONIK BMG-25 gorivo prirodni gas, snage 2,2(MW), kom. 2
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x2(m3/h) tvrdoća vode ul/izl 14/0,5(odH), kpl. 1
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x5(m3/h) tvrdoća vode ul/izl 12/0,5(odH), kpl. 1
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 1x3(m3/h)tvrdoća vode ul/izl 14/0,5(odH), kpl. 1
=TERMIČKI ODVAJAČ GASOVA 2(t/h) kom. 1
=REZERVOAR ZA LAKO ULJE 20(m3), ležeći za podzemnu ugradnju kom. 2
=REZERVOAR ZA LAKO ULJE 10(m3), ležeći za nadzemnu ugradnju kom. 1
=REZERVOAR ZA LAKO ULJE 3,5(m3), ležeći za nadzemnu ugradnju kom. 2
=EKSPANZIONA POSUDA 5(m3), stojeća kom. 2
=RAZDELNIK ZA TOPLU VODU Ø450; l=4(m); p=5(bar); t=110(oC) kom. 8
=DIMNJAK ČELIČNI samostojeći Ø500; H=8(m) kom. 6
=DVOLINIJSKA MRS kapaciteta 2x1600(Sm3/h), pUL=6÷12(bar), pIZ=3(bar) kom. 1
=FINI FILTER ZA GAS tip G2.65.40, p=10(bar) kom. 6
=FINI FILTER ZA GAS tip G2.65.50, p=10(bar) kom. 2
=FINI FILTER ZA GAS tip G1.50.25, p=10(bar) kom. 2
=PARNO ELEKTRIČNA DOGREJAČKA STANICA, kapaciteta 2x6000(l/h), za mazut kom. 2
=ELEKTRODOGREJAČ za mazut, kapaciteta 1000(l/h), za mazut kom. 3
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x1(m3/h) tvrdoća vode ul/iz 14/0,5(odH), kpl.1
=ELEKTRIČNA DOGREJAČKA STANICA kapaciteta 3000(l/h), za mazut kom. 2
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x10(m3/h) tvrdoća vode ulaz/izlaz 17/0,5(ºdH), kpl.1
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x25(m3/h) tvrdoća vode ulaz/izlaz 17/0,5(ºdH), kpl.1
=ZADNJA EKRANISANA KOMORA za kotao ĐĐ OPTIMAL 1200 , kpl. 2
=JEDNOLINIJSKA MRS kapaciteta 1x1200(Sm3/h), pUL=6-12(bar), pIZ=3(bar) kom. 1
=KATJONSKA KOLONA Ø800x2600 radni pritisak 6/4(bar), unutrašnja zaštita vinil ester kom. 2
=KATJONSKA KOLONA Ø1200x2500 radni pritisak 6/4(bar), unutrašnja zaštita vinil ester kom. 2
=POSUDA ZA SO Ø1000x1200 radni pritisak 6/4(bar), unutrašnja zaštita vinil ester kom. 1
=POSUDA ZA SO Ø500x1200 radni pritisak 6/4(bar), unutrašnja zaštita vinil ester kom. 1
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x2(m3/h) tvrdoća vode ul/iz 17/0,5(ºdH), kpl.1
=KATJONSKA KOLONA Ø400x2000 radni pritisak 6/4(bar),unutrašnja zaštita vinil ester kom. 2
=POSUDA ZA SO Ø400x1000 radni pritisak 6/4(bar),unutrašnja zaštita vinil ester kom. 1
=NAPOJNI REZERVOAR Ø1200x2500 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=REZERVOAR KONDENZATA Ø1200x2500 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=TERMIČKI DVAJAČ GASOVA Ø500x1500 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-500 snage 500(kW) kom. 1
        Eta=90,5(%); tUL=70(ºC); tIZ=90(ºC) ;p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=PARNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETP-2000 kapaciteta 2(t/h) p=8(bar) kom. 1
        Eta=91(%); tUL=105(ºC); tIZ=zasićena para;za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=PARNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO tip EUROTERM ETP-800 kapaciteta 0,8(t/h), p=8(bar) kom. 1
        Eta=91(%); tUL=105(ºC); tIZ=zasićena para; za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=RAZDELNIK PARE Ø168,3x1500 p=8(bar), zasićena para kom. 1
=NAPOJNI REZERVOAR Ø1500x4400 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=REZERVOAR KONDENZATA Ø1500x3000 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=TERMIČKI DVAJAČ GASOVA Ø800x2000 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=ELEKTRODOGREJAČ ZA MAZUT kapaciteta 2000(l/h) snage 12(kW) sa regulalacijom temp, kom. 1
=CEVNI MOST za nošenje grupe cevovoda dužine 60(m) i širine 1,3(m) visine 3,9(m) kom. 1
=ELEKTRODOGREJAČ ZA MAZUT kapaciteta 2000(l/h) snage 18(kW) sa regulalacijom temp. kom. 1
=EKSPANDER KONDENZATA Ø800x1600 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=EKSPANDER KONDENZATA Ø600x1600 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=REZERVOAR KONDENZATA Ø1500x2300 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=ZADNJA EKRANISANA KOMORA za kotao MINEL TE-106, kpl. 1
=REKONSTRUKCIJA GORIONIKA WEISHAUPT L10 za kombinovano sagorevanje ulje/gas kom. 1
=REDUKCIONA STANOCA ZA PARU Q=500(kg/h), 8/3(bar) za paster kom. 3
=REDUKCIONA STANOCA ZA PARU Q=250(kg/h), 8/3(bar) za pakovanje paštete kom. 1
=FINI FILTER ZA GAS tip G2.65.50, radni pritisak 6(bar) kom. 1
=RAZDELNIK PARE Ø168,3x2500; p=8(bar), zasićena para kom. 1
=REGULATOR NIVOA DN150 za kotao sa sondama kom. 3
=FINI FILTER ZA GAS tip G2.65.50, radni pritisak 6(bar) kom. 1
=TERMIČKI DVAJAČ GASOVA Ø900x2000 radni pritisak 2(bar) kom. 1
=LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE kapaciteta 2x15(m3/h) tvrdoća vode ulaz/izlaz 4/0,5(ºdH) kpl.1
=REDUKCIONA STANICA ZA GAS Q=1200(Sm3/h) p=3/0,5(bar) kom.1
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-120 snage 120(kW) kom. 1
        Eta=90,5(%); tUL=70(ºC); tIZ=90(ºC) ;p=4(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=REZERVOAR MAZUTA V=50(m3) Ø2500x11000, nadzemni sa elektro i med. dogrejačem kom. 1
=PUMPNO PRETOVARNA STANICA za mazut PAG kapaciteta 2x18(t/h) kom. 1
=PUMPNO CIRKULACIONA STANICA za mazut PAG kapaciteta 2x1,5(t/h) kom. 1
=TOPLOVODNI ELEKTRO KOTAO EUROTERM tip EET-18 snage 18(kW) kom. 1
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM tip ETT-1000 snage 1000(kW) kom. 1
        Eta=90,5(%); tUL=70(ºC); tIZ=90(ºC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=BOJLER SANITARNE TOPLE VODE izmenjivač voda/voda snage 44(kW) prohrom, izolovan kom. 1
=ISPARIVAČKO REDUKCIONA STANICA za TNG Q=100(kg/h), 8/0,5(bar) kom. 1
=ISPARIVAČKO REDUKCIONA STANICA za TNG Q=150(kg/h), 8/0,5(bar) kom. 1
=PUMPNO DOGREJAČKA PARNO ELEKTRIČNA STANICA za mazut kapaciteta 2x6(t/h) kom. 1
=PUMPNO DOGREJAČKA PARNO ELEKTRIČNA STANICA za mazut kapaciteta 2x600(kg/h) kom. 1
=PARNO ELEKTRIČNI DOGREJAČ MAZUTA kapaciteta 6(t/h), snage 210(kW), para 4,5(bar) kom. 1
=PARNO ELEKTRIČNI DOGREJAČ MAZUTA kapaciteta 600(kg/h), snage 28(kW), para 4,5(bar) kom. 1
=FINI FILTER ZA MAZUT radni pritisak 16(bar), kapaciteta 20.000(kg/h) kom. 6
=FINI FILTER ZA MAZUT radni pritisak 16(bar), kapaciteta 2.000(kg/h) kom. 1
=FINI FILTER ZA MAZUT radni pritisak 16(bar), kapaciteta 10.000(kg/h) kom. 1
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM TIP ETT-500 snage 500(kW) kom. 1
        Eta=90,5(%); tUL=70(ºC); tIZ=90(ºC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM TIP ETT-200 snage 200(kW) kom. 1
        Eta=90,5(%); tUL=70(ºC); tIZ=110(ºC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=BOJLER SANITARNE TOPLE VODE IZMENJIVAČ VODA/VODA kapaciteta 1000 l prohrom, izolovan kom. 1
=REZERVOAR LAKOG ULJA NADZEMNI SAMOSTOJEĆI kapaciteta 3000 l kom. 1
=TOPLOVODNI DVOPROMAJNI BLOK KOTAO EUROTERM TIP ETT-500 snage 500(kW) kom. 1
        Eta=90,5(%); tUL=70(ºC); tIZ=90(ºC); p=5(bar); za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva.
=RAZDELNIK PARE, Ø219,1 x 6,3; l=2,0(m); p=10(bar), zasićena para kom. 1