REFERENCE

PREGLED URAÐENIH OBJEKATA

KOTLARNICA "POLIESTER"-PRIBOJ
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon, po sistemu ključ u ruke, toplovodne kotlarnice 2x3,5(MW) sa kotlovima EMO, tip SVN-3000 i gorionicima na mazut WEISHAUPT, tip RMS-11.
Isporuka, montaža i puštanje u rad podzemnog skladišta mazuta sa cisternama 2x60(m³) i istovarnom i cirkulacinom stanicom.
Isporuka i montaža kompletnog elektromotornog razvoda i uzemljenja.
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon linije za omekšavanje vode kapaciteta 3(m³/h).

KOTLARNICA "BEOGRADSKI VODOVOD" - POGON BELE VODE BEOGRAD
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon, po sistemu ključ u ruke, toplovodne kotlarnice 2x0,6(MW) sa kotlovima EMO tip SVN-500 i gorionicima na mazut WEISHAUPT tip MS-7.
Remont instalacije za pripremu i cirkulaciju mazuta.

KOTLARNICA DVD "MATICA" ZEMUN, BEOGRAD
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon, po sistemu ključ u ruke, toplovodne kotlarnice 450(kW) sa kotlom BLOWTHERM tip PACK P/AR 400 i gorionikom na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-50/2 sa skladištem za lako ulje 10(m³). Rekonstrukcija elektromotornog razvoda i uzemljenja.

KOTLARNICA PKB-RADMILOVAC BEOGRAD
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon, po sistemu ključ u ruke, toplovodne kotlarnice 1x120(kW) sa kotlom BLOWTHERM tip PACK P/AR 100 i gorionikom na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-14/2 sa skladištem za lako ulje 2x3,5(m³) i kompletnim elektromotornim razvodom i uzemljenjem.
KOTLARNICA ODMARALIŠTA BANJA VRUJCI
Kooperant "TERMOELEKTRO" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako lož ulje BLOWTHERM tip MKS-14/2 snage 210(kW).

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD I HIRURŠKA KLINIKA
Remont i sanacija vertikalnog kotla TPK i ostale prateće opreme, bojlera za sanitarnu toplu vodu i parne instalacije.

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD DEČJA KLINIKA
Remont i sanacija opreme i automatike u termo podstanici para/voda snage 2(MW).

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD VIŠEGRADSKA 26
Isporuka, montaža i puštanje u rad mašinske i mernoregulacione opreme za automatsku regulaciju temperature tople sanitarne vode na izmenjivaču snage 5(MW).

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD INFEKTIVNA KLINIKA
Remont i sanacija ozida kotlova: TE-110 Minel Beograd i TE-104 Minel Beograd.
Remont i sanacija gorionika: SAACKE tip SKV 100 i SAACKE tip SKV 40.
Puštanje u rad i regulacija sagorevanja oba gorionika i kotla.

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD VIŠEGRADSKA 26
Remont i puštanje u rad izmenjivača sanitarne tople vode IMP snage 5 (MW) (čišćenje cevi sa vodene i parne strane čepovanje defektnih cevi i zamena plašta)

KOTLARNICA "VETERINARSKI ZAVOD"-ZEMUN BEOGRAD
Servis, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja gorionika na mazut WEISHAUPT tip MS-7 sa remontom mazutne pumpe J-7.
Sanacija bojlera za toplu vodu 5(m³).

KOTLARNICA VAZDUHOPLOVNI ZAVOD "Moma STANOJLOVIĆ" BATAJNICA
Remont i dihtovanje prednjih skretnih komora na kotlovima TE-104 Minel Beograd.

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD CENTRALNA APOTEKA
Isporuka, montaža i puštanje u rad mernoregulacione opreme za merenje protoka pare kapaciteta 1500(kg/h) DN80 PN16 sa mernim ormanom, pokaznim instrumentom i tehničkom dokumentacijom.
Isporuka, montaža i puštanje u rad merača protoka tople vode DN50 PN16.

KOTLARNICA RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
Servis, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja gorionika na mazut SAACKE tip SKV 150, na kotlu TE-111 Minel Beograd.

KOTLARNICA RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
Remont zadnje skretne komore kotla TE-111 sa zamenom zadnjeg ekranskog zida i bočnih kolektora.

KOTLARNICA SREMČICA
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-80/2 snage 1050(kW).

KOTLARNICA MKS KIKINDA - OBJEKAT U BARU
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-80/2 snage 1050(kW).

KOTLARNICA MLEKARA ŠABAC
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad 2 kom gorionika na mazut BLOWTHERM tip MPS-45/2 snage 520(kW).

KOTLARNICA MPI KLANICA ŠABAC
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad 2 kom gorionika na mazut BLOWTHERM tip MPS-60/2 snage 700(kW).

KOTLARNICA VOJNA BOLNICA NOVI SAD
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" MAŠINSKI SERVIS - BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad 2 kom gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-50/2 snage 700(kW).

KOTLARNICA U TESLIĆU
Kooperant "TIPO-REMONT" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-80/2 snage 1050(kW).

KOTLARNICA KUMODRAŠKA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" - TOPLANA VOŽDOVAC
Isporuka, montaža i puštanje u rad mernoregulacione opreme za merenje protoka tople vode 2x150(m³/h) DN150 PN16 sa mernim ormanom, pokaznim instrumentom i tehničkom dokumentacijom.

KOTLARNICA DP PK "ZLATIBOR" ČAJETINA - MLEKARA PARTIZANSKE VODE
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon parne kotlarnice kapaciteta 1,5(t/h) pritiska 10(bar) sa kotlom BIASI tip PRXA 1000 i gorionikom na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-130/2.
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon linije za omekšavanje vode kapaciteta 2x2(m³/h) i termičke pripreme vode. Isporuka i montaža kompletnog elektromotornog razvoda i uzemljenja.
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon tehnološke instalacije i instalacije povratka kondenzata sa uštedom energije.

KOTLARNICA U BOLNICI NOVI SAD
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na prirodan gas BLOWTHERM tip GVP-50/2 snage 580(kW).

KOTLARNICA "HEMPRO" ŠID - FABRIKA BOJA I LAKOVA
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-80/2 snage 1050(kW) za termouljni kotao.

KOTLARNICA "DOM ZA STARA LICA I PENZIONERE" JAGODINA
ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA JAGODINE
Rekonstrukcija postojeće kotlarnice na lako lož ulje snage 2x580(kW), na sagorevanje prirodnog gasa sa isporukom i ugradnjom gorionika na prirodan gas tip BLOWTHERM GVP-50/2 snage 580(kW) sa pratećom opremom za unutrašnju gasnu instalaciju. Isporuka i montaža elektromotornog razvoda i uzemljenja. Izrada priključka na gasovod i jednolinijske regulacione stanice kapaciteta 120(m³/h).

KOTLARNICA "MILAN BLAGOJEVIĆ" SMEDEREVO
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka, ugradnja i puštanje u rad gorionika na prirodan gas BLOWTHERM tip GVP-130/2 snage 1510(kW) za termouljni kotao.

"KOMUNALAC" BJELJINA
Isporuka i puštanje u rad 2 komada gorionika na mazut BLOWTHERM tip MPS-30/2 snage 350(kW).

KOTLARNICA "IKARBUS" ZEMUN GRAMŠIJEVA b.b.
Isporuka, montaža, puštanje u rad i probni pogon, po sistemu ključ u ruke, toplovodne kotlarnice 1x350(kW) sa kotlom BLOWTHERM tip PACK P/AR 300 i gorionikom na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-30/2 sa skladišnim prostorom za lako ulje 2x7,5(m³).

KOTAO MINEL TE-103 "NOVI METALAC" PRIZREN
Rekonstrukcija toplovodnog kotla TE-103 u parni kotao kapaciteta Q=2(t/h); p=8(bar).
Remont zadnje komore kotla TE-103.

HPV "BIRAČ" KARAKAJ ZVORNIK
Rekonstrukcija postrojenja za hemijsku pripremu vode (demineralizacija) kapaciteta 3x80(m³/h) za korišćenje sumporne umesto hlorovodonične kiseline za regeneraciju katjonskih smola.
Isporuka, montaža i puštanje u rad pretakališta za sumpornu kiselinu iz vagon cisterni sa transportnim cevovodom Ø76 za sumpornu kiselinu, dužine 400(m).

KOTLARNICA "REMONTNI ZAVOD" HADŽIĆI
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad dva kombinovana gorionika na gas/lako ulje ABS tip TFLG 6570 snage 8100(kW) na kotlu "Ðuro Ðaković" kapaciteta Q=20(t/h); p=13(bar).
Isporuka, montaža i puštanje u rad dvolinijske merno-regulacione stanice za gas kapaciteta 2x2000(m³/h).

KOTLARNICA BRODOGRADILIŠTA BIJELA
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako ulje FBR tip FGP 350/3 snage 4060(kW).

KOTLARNICA DUVANSKI KOMBINAT PODGORICA
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na mazut SAACKE tip SKV/GM 50 LKZ2 snage 5600(kW).

HI "ZORKA" ŠABAC - NAMENSKA PROIZVODNJA
Remont kotla utilizatora snage 700(kW) u postrojenju za sagorevanje sumpora kapaciteta 400(kg/h).

KOTLARNICA UKC-BEOGRAD VIŠEGRADSKA 26
Isporuka i puštanje u rad gorionika na mazut FBR tip FNP 350/3 snage 4060(kW).

KOTLARNICA "ĆILIMARA" ILIDŽA
Isporuka dva gorionika na prirodni gas ABS tip BMG 2025/M snage 2200(kW).
Isporuka dvolinijske merno-regulacione stanice za prirodni gas kapaciteta 2x1200(m³/h).

KOTLARNICA "BOSANKA" BLAŽUJ ILIDŽA
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka dva gorionika na prirodni gas ABS tip MRT 1215 snage 17,5(MW) za rekonstrukciju parnog kotla Minel kapaciteta Q=40(t/h); p=25(bar); t=350(ºC) sa sagorevanja uglja i drvenog otpada na sagorevanje prirodnog gasa i drvenog otpada.
Isporuka dvolinijske merno-regulacione stanice za gas kapaciteta 2x2000(m³/h).

KOTLARNICA "LATEKS" ČAČAK
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Proizvodnja, po licenci ABS Milano i isporuka dva kombinovana gorionika na mazut/gas ABS tip BMOG-35/M snage 4000(kW). Isporuka, montaža i puštanje u rad dve gasne rampe kapaciteta 500(Sm³/h)

KOTLARNICA FABRIKE ŠEĆERA CRVENKA
Isporuka i postavljanje parnog blok kotla kapaciteta 10(t/h) zasićene pare radnog pritisak 13(bar).

KOTLARNICA MPI KLANICA ŠABAC
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka, puštanje u rad i podešavanje procesa sagorevanja 2 kom gorionika na mazut FBR tip FNP-100/2 snage 1000(kW).

KOTLARNICA "PROMEDIJA" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad toplovodnog kotla ETT 200 snage 200(kW)na lako ulje.

ŽTP BEOGRAD KOTLARNICA ZOVS SOMBOR
Remont parnog kotla TPK produkcije 1500(kg/h) zasićene pare, sa isporukom mazutnog gorionika FBR tip FNP 150/2, sanacijom mazutnih instalacija, sanacijom i zamenom sistema regulacije napajanja kotla.
Puštanje u rad i regulacija sagorevanja.

ŽTP BEOGRAD ZOVS ZRENJANIN
Remont, servisiranje i zamena gorionika na lož ulje na sistemima zagrevanja vazduha u pogonima za održavanje voznih sredstava u Zrenjaninu i Kikindi. Isporuka i ugradnja novih gorionika na lako ulje FBR tip FGP 14 i G30/2. Montaža, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

KOTLARNICA "TM COMPUTERS" BEOGRAD
Kooperant "TERMOELEKTRO" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad toplovodnog kotla ETN-50 snage 50(kW) na lako ulje.

BRODOGRADILIŠTE BEOGRAD
Kooperant "Minel-Kotlogradnja" BEOGRAD
Isporuka i puštanje u rad gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-50/2 snage 697(kW), sa kompletnim atestima i dokumentacijom prema Loid register propisima.

"KONIM" PANČEVO
Isporuka i puštanje u rad i podešavanje sagorevanja gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-50/2 snage 697(kW).

"KIRKA" BEOGRAD
Isporuka gasne rampe kapaciteta 1600(Sm³/h), pul=3(bar); piz=400(mbar), za gorionik SAACKE SKVG-150.

KOTLARNICA GIMNAZIJE I FABRIKE OBUĆE - KOVAČICA
Isporuka i puštanje u rad i podešavanje sagorevanja gorionika na lako ulje BLOWTHERM tip MKS-130/2 snage 1,3(MW).

KOTLARNICA "NEON" ZEMUN
Isporuka i puštanje u rad toplovodnog kotla ETE-140 snage 140(kW) na lako ulje sa komandnim pultom.

KOTLARNICA ŠKOLE "JOVAN DUČIĆ" KASINDO-SRPSKO SARAJEVO-REPUBLIKA SRPSKA
Isporuka i puštanje u rad toplovodnog kotla ETT-200 snage 200(kW) sa komandnim pultom.
Isporuka i ugradnja kombinovanog gorionika gas/lako ulje komplet sa gasnom rampom, snage 250(kW).
Isporuka i ugradnja jednolinijske HPV kapaciteta 1(m³/h).

KOTLARNICA MUP SRBIJE-RUMA
Remont gorionika WEISHAUPT na mazut sa isporukom delova i komandnog pulta za kotao.

"KIRKA" BEOGRAD
Isporuka gasnog gorionika WEISHAUPT kapaciteta 5,2(MW) sa kompletnom visokopritisnom gasnom rampom kapaciteta 600(Sm³/h), pul=3(bar); piz=140(mbar).

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR "Dr DRAGIŠA MIŠOVIĆ" BEOGRAD
Isporuka mazutnog gorionika FBR snage 1,5(MW) sa kompletnom mazutnom rampom, montaža i puštanje u rad.

KOTLARNICA "VP ZUCE" BEOGRAD
Isporuka, montaža i puštanje u rad dogrejača za mazut,tip DME-15 za WEISHAUPT gorionik RMS-9 na toplovodnom kotlu. Kapacitet dogrejača je 1000(kg/h), snaga 2x7,5(kW), radni pritisak 40(bar).

"NAVIP" BEOGRAD
Remont, servisiranje gorionika na lož ulje na sistemima zagrevanja vazduha u pogonima za održavanje voznih sredstava u Zemunu.

"TOPLANA" ŠABAC
Remont, servisiranje gorionika SAACKE SKV-60a. Puštanje u rad i regulacija sagorevanja.

KOTLARNICA "AERODROM" BEOGRAD
Regulacija sagorevanja na kotlovima sa pisanim izveštajem. Određivanje stepena korisnosti kotlova.

KOTLARNICA "DIMEX" ŠABAC
Isporuka i puštanje u rad toplovodnog kotla ETT-400 snage 400(kW) sa gorionikom Blowtherm tip MKS 50/2 snage 600(kW) na lako lož ulje.

"JEDINSTVO" IGM CIGLANA CRVENKA
Remont termogena Klima Celje snage 1,2(MW) sa zamenom cevi, remontom plamenice, zamenom prednjih vrata I ugradnjom keramičkih ploča na prednjem zidu ložišta, remont gorionika Weishaupt MZ-7, puštanje u rad.

"BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" BEOGRAD
Ispitivanje priključnog gasovoda dužine 3,5(km), MRS, gasnih instalacija kotlarnice i gasne opreme u pogonu GAU, baždarenje stabilnigh sistema za detekciju u kotlarnici i pogonu GAU

"JEDINSTVO" IGM CIGLANA CRVENKA
Remont termogena Klima Celje snage 1,2(MW) sa zamenom dela cevi, zamenom prednjih vrata i ugradnjom keramičkih ploča na prednjem zidu ložišta, isporuka dogrejača mazuta snage 12(kW), kapaciteta 2(m3) sa regulacijom temperature.

"STANKOM GAS" BEOGRAD-kućne gasne instalacije Banovo brdo
Izrada UGI za domaćinstva sa klasičnim trošilima i sa zidnim bojlerima na dimnjak i fasadnim bojlerima.

"BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" BEOGRAD
Ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom 48 komada, sa i bez dokumentacije pod nadzorom IPK.

"TERMO TRADE" BEOGRAD
Izrada i isporuka mazutnog elektro zagrejača, kapaciteta 2(t/h) snage 18(kW) radnog pritiska 40(bar) sa svom potrebnom automatikom i armaturom.

"JANKO LISJAK" BEOGRAD
Rekonstrukcija gasnih rampi gorionika na GAU peći u Beogradskom Vodovodu pogon Makiš I, sa ugradnjom KroShroder regulacionih ventila, ugradnjom elektromagnetnih ventila na dovodu svežeg vazduha.

"TERMO TRADE" BEOGRAD kooperant VP 1552
Ispitivanje parnog kotla Minel TE-106 fabrički br. 2544, metodama bez razaranja, izrada zadnje ekranske komore, kotla, sanacija zadnje dimne komore i zadnjeg poklopca sa izradom revizionog otvora, montaža ispitivanje hladnim vodenim pritiskom i puštanje u rad.

"AGRIMES" industrija mesa Beograd
Isporuka, montaža, sistema razvoda pare, spoljašnji i unutrašnji razvod u dužini od 200(m), sa redukcionom stanicom za paru kapaciteta 250(kg/h) pritiska 8/3(bar) za potrebe linije za pakovanje paštete.

KOTLARNICA MPI KLANICA ŠABAC Kooperant "AGRIMES" industrija mesa Beograd
Isporuka, puštanje u rad i podešavanje procesa sagorevanja 2 kom gorionika na mazut FBR tip FNP-100/2 snage 1200(kW), sa prepravkom instalacija za mazut.

"KIRKA" BEOGRAD, kotlarnica ETNO ART Koštunići, za parni kotao KIRKA SURI 8,0
Isporuka gasnog gorionika FBR GAS P 550/M snage 6,4(MW) sa kompletnom visokopritisnom gasnom rampom kapaciteta 650(Sm3/h), p=3(bar)/190(mbar), puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"KIRKA" BEOGRAD, kotlarnica Sremčica, parni kotao 2(t/h)
Isporuka gasnog gorionika za rag sa propan butanom GPL snage 1,74(MW) sa kompletnom niskopritisnom gasnom rampom kapaciteta 250(Sm3/h), p=200(mbar)/60(mbar), puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"KIRKA" BEOGRAD kooperant STIRODOM Leštane, parni kotao 2(t/h)
Isporuka mazutnog gorionika kapaciteta 1,74(MW) sa kompletnom mazutnom rampom, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"GŠ VSCG" VP 2977
Ispitivanje parnih kotlova ĐĐ S-1200 fabrički br. 4209 i fabrički br. 4206, metodama bez razaranja, sanacija zadnjeg zida ekranske komore kotla, ugradnja sistema za odmuljivanje donjeg kolektora ekranske komore, zamena kompletne izolacije kotla i ispitivanje hladnim vodenim pritiskom i puštanje u rad.
Ispitivanje parnog kotla ĐĐ S-2400 fabrički br. 4963, metodama bez razaranja, sanacija pregradnog zida i bočnih ekrana u donjoj zoni ekranske komore kotla, zamena kompletne izolacije kotla i ispitivanje hladnim vodenim pritiskom i puštanje u rad.

"ŽELVOZ" Smederevo HALA - VALDINI
Rekonstrukcija sistema toplovodnog grejanja na IC grejanje prirodnim gasom sa prepravkom gasovodne mreže i montaža 5 kom. IC grejača snage 38(kW), sa kompletnom gasnom mrežom i sistemom za odvod dimnih gasova, puštanje u rad i regulacija sagorevanja.

"ŽELVOZ" Smederevo HALA - TERETNA KOLNICA
Rekonstrukcija grejanja sa sistema toplovodnog grejanja na grejanje IC-grejačima sa prirodnim gasom. Ugradnja i puštanje u rad 9 kom. IC-grejača snage 38(kW) i 23 kom. IC-grejača snage 22(kW) sa sistemom za odvod dimnih gasova iz hale. Rekonstrukcija gasovodne mreže u hali.

"TERMO TRADE" BEOGRAD kooperant MUP, Guča
Isporuka toplovodnog kotla ETT-120 snage 120(kW) za rad na tečno gorivo i puštanje u rad.

KOTLARNICA JP "AERODROM" BEOGRAD
Remont vrelovodnog dvopromajnog blok kotla VIESSEMAN fabrički br.5070339*1, tip turbomat-R HW, snage 9,3(MW), demontaža zadnje dimne komore i demontaža glodanjem svih dimnih cevi Ø76,1x3,6x4520(mm). Odžarivanje krajeva cevi, ubacivanje cevi u kotao i zavarivanje novih cevi za dance. Kontrola magnetofluksom danaca u obimu 100%, kompletiranje zadnje dimne komore, montaža iste na kotao, proba hladnim vodenim pritiskom. Izrada kompletne atestne IPK dokumentacije i puštanje u rad.

KOTLARNICA "OKRUŽNI SUD BEOGRAD" Beograd
Remont vrelovodnog tropromajnog kotla DYNAPACK snage 2,3(MW), demontaža zadnje dimne komore i svih dimnih cevi treće Ø60,3x3,2x2860(mm) i druge Ø60,3x3,2x2190(mm) promaje glodanjem, odžarivanje krajeva novih cevi, ubacivanje novih cevi, uvaljivanje istih u danca, zavarivanje, kompletiranje zadnje dimne komore, montaža iste na kotao, sanacija zadnje plivajuće komore, proba na hladni vodeni pritisak, izrada kompletne atestne dokumentacije i puštanje u rad.

"COCA COLA" – ZEMUN BEOGRAD
Pranje kotla Visseman kapaciteta 7(t/h) pare sa vodene i parne strane, sa izradom analize deponovanih materija na kotlovske površine.

"RA TERMO COMPANY" Beograd kotlarnica Institut Mihalo Pupin
Isporuka monoblok modulirajućeg mazutnog gorionika FBR FNDP 150/M snage 1,74(MW) za parni kotao TPG kapaciteta 1,8(t/h), sa kompletnom mazutnom rampom, prepravka komandnog ormana i vođenja kotla preko pretvarača pritiska i mikroprocesora, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

KOTLARNICA "OKRUŽNI SUD BEOGRAD" BEOGRAD, Beograd
Remont vrelovodnog tropromajnog kotla DYNAPACK snage 2,3(MW), fabrički br.1/016 1972 god., demontaža zadnje dimne komore, zadnje plivajuće komore i svih dimnih cevi Ø60,3x3,2x2860(mm) i Ø60,3x3,2x2190(mm) glodanjem, odžarivanje krajeva novih cevi, ubacivanje novih cevi, uvaljivanje istih u danca, zavarivanje, isporuka nove plivajuće komore, kompletiranje zadnje dimne komore, montaža iste na kotao, proba na hladni vodeni pritisak, izrada kompletne atestne dokumentacije i puštanje u rad.

"RA TERMO COMPANY" BEOGRAD kotlarnica Institut Mihalo Pupin
Isporuka monoblok modulirajućeg mazutnog gorionika FBR FNDP 150/M snage 1,74(MW) za parni kotao TPG kapaciteta 1,8(t/h), sa kompletnom mazutnom rampom, prepravka komandnog ormana i vođenja kotla preko pretvarača pritiska i mikroprocesora, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"PROMEDIJA" BEOGRAD, Beograd
Remont toplovodnog dvopromajnog kotla "Euroterm" tip ETT-200 snage 200(kW), demontaža zadnje dimne komore, i svih dimnih cevi Ø60,3x2,9x1200(mm) glodanjem, ubacivanje novih cevi, zavarivanje, kompletiranje zadnje dimne komore, montaža iste na kotao, proba na hladni vodeni pritisak, izrada kompletne atestne dokumentacije i puštanje u rad.

"ISHRANA" AD – Smederevo
Hemijsko pranje kotlova Toplota Zagreb, tip Thermocrat TH-47-NP, kapaciteta 790(kg/h) pare sa vodene i ddimne strane, izrada analize deponovanih materija na vodene kotlovske površine, izrada tehnologije pranja sa vodene strane, rekonstrukcija kotlova, ugradnja novih separatora pare i parnog doma na oba kotla, kontrola kvaliteta sagorevanja, isporuka dvo linijske HPV omekšavanje.

KOTLARNICA " TEMPO - ALEKSANDRIJA" SARAJEVO -REPUBLIKA SRPSKA - BIH
Razdvajanje dva komada člankastih kotlova BUDERUS tip LOGANO 615 snage 660(kW), izrada i montaža novih razdelnika i sabirnika vode, montaža novog gasnog priključka na gradski gasovod, nove merno regulacione stanice 200/40(mbar) i unutrašnjih gasnih instalacija.

"ABS MINEL TRAFO" – Mladenovac objekat FABRIKA TRANSFORMATORA RIPANJ
Adaptacija sistema toplovodnog grejanja na IC grejanje TNG-om sa izradom skladišta TNG-a 3 x 5m3, isparivačko redukciona stanica kapaciteta 100 kg/h, podzemni PEHD gasovod do hale, gasovodna mreža u hali i montaža 5 kom. IC grejača snage 32(kW) i 22 kom. IC grejača snage 21(kW) , sa kompletnim sistemom za odvod dimnih gasova iz hale, puštanje u rad i regulacija sagorevanja. Isporuka toplovodne kontejnerske kotlarnice sa kotlom 550 kW, 120/80 oC, gasnim TNG gorionikom za potrebe tehnologije sušenja.

"NOVKABEL" – Novi Sad
Isporuka parne kontejnerske kotlarnice sa kotlom 200 kg/h, radni pritisak 20 bar, gorivo prirodan gas za potpuno automatski rad za proces vulkanizovanja gumenih kablova, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"INBERG" – BOLJEVCI BEOGRAD
Rekonstrukcije parne kotlarnice sa lakog ulja na prirodan gas sa isporukom novog blok kotla 800 kg/h, radni pritisak 8 bar, gasnim gorionikom FBR GASP za potrebe tehnologije proizvodnje stočne hrane, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"ALEKSANDRIJA MONTE" – HERCEG NOVI CRNA GORA
Isporuka montaža i puštanje u rad na pećima za hleb u pekari Bijela za rad sa TNG-om za gasnih gorionika FBR GASP 70/2 tri komada i za gasnog gorionika VENTERM snage 320 kW za potrebe tehnologije proizvodnje hleba i pekarskih proizvoda. Isporuka procesne opreme i sanacija parnog kotla KIRKA Suri kapaciteta 600 kg/h pare 0,5 bar, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"FRUTEX" – PRIZREN KOSOVO
Isporuka zupčaste mazutne pumpe na postolju sa elektromotorom 4 kW 1400 RPM, 230/400V, 50 Hz, sa by passom i filtera mazuta DN 50 kapaciteta max.12000 l/h sa uloškom 300mikrona, elektrogrejačem tip FMG 50 Euroterm za potrebe tehnologije.

"TOPLANA JAGODINA" JAGODINA Toplovodna kotlarnica Navip
Isporuka toplovodnog kotla ETT 2500 snage 2,5 MW i gasnog gorionika kapaciteta 3,85(MW) Weishaupt GAS 50/2 sa kompletnom gasnom rampom, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"TOPLANA JAGODINA" JAGODINA Toplovodna kotlarnica Kajsijar
Isporuka toplovodnog kotla ETT 2000 snage 2,0 MW sistem 70/110 OC i gasnog gorionika kapaciteta 2,85(MW) FBR GAS P 190/M, montaža puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"PREMIL" KOVIN parna kotlarnica
Isporuka parnog kotla kapaciteta 1,5 t/h zasićene pare radnog pritiska 8 bar i gasnog gorionika kapaciteta 1,5(MW) FBR GAS P 150-03/M sa komplet gasnom rampom, rekonstrukcija brzo isparavajućeg kotla Topling kapaciteta 1,0 t/h radnog pritiska 8 bar, isporuka gasnog gorionika FBR GASP 100/M sa gasnom rampom, izrada parnih instalacija, instalacija napojne vode, montaža puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

FARMA "PILEPROM" Valjevo toplovodna kotlarnica
Isporuka toplovodnog kotla ETT-500 snage 500(kW), 70/90 oC, radni pritisak 5(bar), i lakouljnog gorionika kapaciteta 600 KW FBR FGP 50/2 sa komplet uljnom rampom, montaža puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

KLANICA "RODIĆ DB" Titel, kotlarnica 200(kW) i skladište lakog ulja kapaciteta 3000(l)
Isporuka toplovodnog kotla ETT-200 snage 200(kW), 70/110(ºC), radni pritisak 5(bar), bojler sanitarne vode 1000(l), sistem cevovoda odlazne i povratne vode ka potrošačima u tehnologiji, automatska linija za omekšavanje vode kapaciteta 1,2 m3/h, sistem za održavanje pritiska, lakouljni gorionik JOANES snage 258 kW sa lakouljnom rampom, puštanje u rad i regulacija sagorevanja.

"HELLIOS BALKAN" doo Beograd
Isporuka toplovodnog kotla ETT-500 snage 500(kW), 70/90 oC, radni pritisak 5(bar), i lakouljnog gorionika kapaciteta 600 KW FBR FGP 50/2 sa komplet uljnom rampom, montaža puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"COMEL" doo Beograd
Kompletiranje opreme kontejnerske kotlarnice, isporuka lakouljnog gorionika kapaciteta 600 KW FBR FGP 50/2 sa komplet uljnom rampom, montaža na toplovodnom kotlu ,puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"Elektrosistem RSM" doo Beograd za MITROS Sremska Mitrovica
Rekonstrukcija sistema pripreme tople sanitarne vode za pranje, kapaciteta 90 m3/24h, isporuka 3 komada rezervoara 20 m3 od inox-a, proširenje 2 komada pločastih izmenjivača para/voda 94/65 oC, isporuka trokrakih regulacionih ventila DN25 AUTER sa kontrolerom i regulacijom temperature, isporuka i ugradnja cevovodnog sistema armature i izolacije rezervoara i cevovoda, montaža i puštanje u rad.

"TOPLANA JAGODINA" JAGODINA Toplovodna kotlarnica Sarina međa
Remont toplovodnog kotla ETT 3500 snage 3,5 MW, zamena plamenice i dimnih cevi, hladna proba, kompletiranje kotla, puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.

"COMEL" doo Beograd
Isporuka i montaža jednostrukog omekšivača vode BlueSoft-240/63 kapaciteta 3,2 m3/h. i Filtera za zaštitu uređaja za omekšavanje od mehaničkih nečistoća puštanje u rad i izrada projktne dokumentacije, montaža i puštanje u rad.

KOTLARNICA "VAN DRUNEN FARMS" BANATSKO KARAĐORĐEVO
Rekonstrukcija parno toplovodne kotlarnice kapaciteta 2(t/h) pritiska 8(bar) sa kotlom EUROTERM tip ETP 2000 i gorionikom na prirdan gas FBR GAS 150/2, i toplovodnog kotla EUROTERM tip ETT-1000 i gorionikom na prirodni gas FBR GAS 100/2. Demontaža toplovodnog kotla ETT-1000 i sistema za održavanje pritiska i sistema razdelnika i sabirnika tople vode sa pumpama i armaturom. Isporuka, montaža, puštanje u rad tro promajnog parnog kotla kapaciteta 2(t/h) pritiska 10(bar) i modulirajućeg gorionika na prirdan gas FBR GAS 150/M CE TL, Ekonomajzera za iskorišćenje toplote dimnih gasova i sistema za proporcionalno napajanje kotla sistema ARI sa kapacitativnom sondom, kontrolerom i trokrakim motornim ventilom, isporuka i ugradnja novog razdelnika pare ∅ 219,1 x 6,3 x 2000 mm sa svom armaturom, montaža puštanje u rad i podešavanje sagorevanja.