EUROTERM PROIZVODI

HEMIJSKA PRIPREMA VODE
LINIJA ZA OMEKŠAVANJE VODE

Hemijska priprema vode (HPV) - linija za omekšavanje vode se koristi za omekšavanje (smanjenje tvrdoće) vode za korišćenje u kotlovskim postrojenjima (parnim i toplovodnim kotlovima) i drugim tehnološkim postrojenjima.
HPV se proizvode jednolinijske ili dvolinijske, tj. sa jednom ili dve jonoizmenjivačke kolone i posudom za rastvaranje soli. Kolone i posuda su povezane cevovodima i opremljene svom armaturom i mernim instrumentima neophodnim za rad postrojenja. Cevovodi i armatura radimo od plastike ili od čelika sa odgovarajućom zaštitom.

Kotlarnica"Matroz" Sremska Mitrovica Hemijska Priprema Vode Omekšavanje kapacitet 2x15(m3/h) "Van Drunen Farms" Banatsko Karađorđevo Hemijska Priprema Vode Omekšavanje 2x3(m3/h)

Jonoizmenjivačke kolone su napunjene jonoizmenjivačkom masom sa neutralnom izmenom. Jonoizmenjivačka masa tokom rada postrojenja vrši izmenu jona iz soli rastvorenih u vodi koje čine tvrdoću vode i stvaraju kamenac, sa jonima soli koje ne čine tvrdoću vode i ne stvaraju kamenac. Regeneracija mase se vrši sa rastvorom kuhinjske soli-natrijum hlorid NaCl.
Osnovne karakteristike linija za omekšavanje su: Radni ciklus do regeneracije 12(h).
Tvrdoća vode na ulazu 12(odN). Tvrdoća vode na izlazu <0,5(odN). Radni pritisak je do 6(bar).
Posude se rade od čeličnih limova i zavarene su konstrukcije ili od plastičnih masa PVC i PE i kompozita.
Posude su iznutra zaštićene VINIL ESTER smolama, a spolja su ofarbane osnovnom bojom i završnom zelenom bojom.
Posude se takođe rade od plastičnih materijala PVC, PE i kompozita.
U kolone se ugrađuje sistem za distribuciju vode od PP sa diznama, koje obezbeđuju ravnomernu raspodelu vode kroz celu masu i onemogućavaju gubljenje mase u radu i prilikom regeneracije kolone.
Cevovodi i armatura se rade od plastike (PP, PVC, PE) ili od čelika sa odgovarajućom zaštitom.
Posude se ispituju vodom na pritisak za 1,3 puta veći od radnog pritiska.
Na zahtev se izrađuju i linije sa drugim radnim karakteristikama: veća tvrdoća, duži radni ciklus.
Na zahtev izrađujemo hemijske pripreme vode sa kompletnom demineralizacijom vode.
Kod naručivanja potrebno je dostaviti analizu vode koja se koristi.
Garancija na opremu je 12 meseci.


JEDNOLINIJSKA KAPACITET DVOLINIJSKA
TIP (m3/h) TIP
ETH 1.01 1 ETH 2.01
ETH 1.02 2 ETH 2.02
ETH 1.03 3 ETH 2.03
ETH 1.04 4 ETH 2.04
ETH 1.05 5 ETH 2.05
ETH 1.07 7 ETH 2.07
ETH 1.08 8 ETH 2.08
ETH 1.10 10 ETH 2.10
ETH 1.12 12 ETH 2.12
ETH 1.15 15 ETH 2.15
ETH 1.20 20 ETH 2.20
ETH 1.25 25 ETH 2.25


Armatura: Slavina, fitinzi: T-komad, Koleno od PVC-a PLASSON

Distributivni sistemi za HPV kolone od PVC i PP