PROFIL FIRME

KONTROLA, PODEŠAVANJE I
REGULACIJA PROCESA SAGOREVANJA

EUROTERM raspolaže sa opremom za kontrolu i podešavanje procesa sagorevanja svih vrsta goriva u ložištima blok i strmocevnih kotlova i drugih industrijskih postrojenja.

Da bi odgovorili na savremene trendove iz ove oblasti nabavili smo sledeću opremu:

-Automatski elektronski uređaj za analizu produkata sagorevanja firme KANE-MAY Velika Britanija tip KM QUINTOX 9006. Uređaj je prenosni i ima svoj interni printer za štampanje rezultata merenja.
Uređaj vrši merenje:

 • Temperature produkata sagorevanja (oC), opseg 0÷1200(oC), tačnost 1(oC);
 • Temperature vazduha za sagorevanje (oC), opseg 0÷600(oC), tačnost 1(oC);
 • Temperature ambijenta (oC), opseg 0÷600(oC), tačnost 1(oC);
 • Sadržaj kiseonika u produktima sagorevanja O2(%), opseg 0÷25(%), tačnost -0,1÷+0,2(%);
 • Sadržaj ugljenmonoksida u produktima sagorevanja CO(ppm), opseg 0÷4000(ppm), tačnost 20(ppm)<400(ppm); 5(%)<2000(ppm); 10(%)>2000(ppm);
 • Sadržaj azotmonoksida u produktima sagorevanja NO(ppm), opseg 0÷5000(ppm), tačnost 5(ppm)<100(ppm); 5(%)>100(ppm);
 • Sadržaj sumpordioksida u produktima sagorevanja SO2(ppm), opseg 0÷500(ppm), tačnost 5(ppm)<100(ppm); 5(%)>100(ppm);
Na osnovu zadate vrste goriva i izmerenih podataka uređaj određuje:
 • Sadržaj ugljendioksida u produktima sagorevanja CO2 (%);
 • Sadržaj azotnih oksida u produktima sagorevanja NOX (ppm);
 • Višak vazduha u produktima sagorevanja;
 • Gubitke u kotlu (%);
 • Stepen korisnosti kotla (%).
-Prenosni elektronski termometri za merenje temperature svih medijuma opseg 0÷1200(oC), tačnost 1(oC).
-Oprema za određivanje stepena crnoće produkata sagorevanja prema Bacharach skali (Bacharach broj).
-Bacharach aparat za određivanje sadržaja O2(%) u produktima sagorevanja.
-Komplet manometara i vakuummetara za određivanje pritiska goriva i fluida.
-Komplet manometara najviše klase tačnosti za baždarenje pogonskih manometara.
-Alat za podešavanje ložnih uređaja.

Određujemo kvalitet sagorevanja goriva, stepen iskorišćenja goriva i stepen korisnosti kotlova.
EUROTERM vrši podešavanje ložnih uređaja za sve vrsta goriva, da bi isti radili sa što većim stepenom korisnosti u optimalnim režimima prema za to propisanim normama.
Radimo i druga termotehnička merenja i ispitivanja u kotlovskim postrojenjima i industrijskim pećima (Optimizacija rada pregrejača pare, dogrejača vode i izmenjivača toplote).
Za sva merenja podnosimo izveštaje i elaborate o kvalitetu sagorevanja i rada ložnog uređaja i stanju zaprljanosti kotlova.

Na osnovu stečenog iskustva u mogućnosti smo da izvršimo i garancijska ispitivanja kotlovskih postrojenja na tečna i gasovita goriva prema SRPS(JUS), DIN i ISO standardima. Veliko iskustvo naših stručnjaka stečenim prilikom garancijski i termotehničkih ispitivanja, energetskih blokova u našim najvećim termoelektranama (Obrenovac A i B, Kostolac, Kolubara A, Kosovo B, Pljevlja) i energanama (Matroz, TE-TO Novi Beograd, TO Kruševac, TO Voždovac, TO Konjarnik, šećerana Šabac, šećerana Požarevac, šećerana Sremska Mitrovica, Kombinat Aluminijuma Podgorica), kao i termoelektrane Bitolj Republika Makedonija, garancija su da ovakvu vrstu poslova možemo uspešno izvršiti.