PROFIL FIRME

INŽENJERING:

-U IZGRADNJI INDUSTRIJSKIH ENERGANA I TOPLANA
NA GASOVITA, TEČNA I ČVRSTA GORIVA

Osnovna delatnost preduzeća EUROTERM je IZGRADNJA industrijskih energana i komunalnih toplana snaga do 100(MW) na gas, mazut ili ugalj po sistemu ključ u ruke.
U delu industrijskih energana u mogućnosti smo da u potpunosti odgovorimo na tehnološke zahteve, fabrika za proizvodnju hemijskih proizvoda, fabrika za proizvodnju voćnih koncentrata i sokova, rafinerija, mlekara, pivara, drvne industrije i dr.
Zajedno sa našim partnerima u mogućnosti smo da isporučimo kotlovska postrojenja kapaciteta do 100(t/h), sa parametrima pare do p=60(bar) i t=450(oC).
Iz sopstvene proizvodnje i sa kooperantima možemo isporučiti blok i paketne kotlove kapaciteta do 25 (t/h) i parametara p=1÷13(bar), zasićene ili pregrejane pare.
Naša specijalnost je izgradnja gradskih toplana snaga do 50(MW) sistema tople ili vrele vode; za režime rada 70/90(oC), 70/120(oC) i 70/150(oC).
Toplane malih i srednjih snaga 200(kW)÷10(MW) za; škole, medicinske objekte, tržne centre, stambene blokove i pogone konfekcija, su značajan segment u našoj ponudi.
Za potrebe građevinskih firmi, kotlarnice kontejnerskog tipa, bilo parne bilo toplovodne su idealno rešenje. Mobilnost, lako startovanje, jednostavno rukovanje u eksploataciji, kao i mogućnost relativno lake promene goriva, glavne su odlike ovakvih postrojenja.


Kotlarnica Van Drunen Farms - Banatsko Karađorđevo:
parni kotao ETP-2000, 2000(kg/h), 8(bar) - gorionik FBR GAS P100/2
toplovodni kotao ETT-1000, 1000(kW); Gorionik FBR GAS P100/2.

Kotlarnica BIP Sladara Čačak-Parni blok kotao Minel Kotlogradnja TE-113; 25(t/h); 12,5(bar)
Tropromajni sa dve plamene cevi i ekranisanom pregrađenom zadnjom dimnom komorom
Ugradnja gorionika ABS-Italija NTFOG 8510; 10158(kW); Gas-1050(m3/h); Mazut-910(kg/h)

Kotlarnica ŽTP "Beograd" sektor ZOVS pogon Makiš Blok kotao ĐĐaković OPTIMAL 1200
Ugradnja mazutnog gorionika Energy EB 8N; snage 8(MW); Mazut-708(kg/h)


Fabrika glinice "BIRAČ"-Zvornik - Vertikalna peć za kalcinaciju
Ugradnja četiri gorionika ENERGY tip EBR 8M, kapaciteta po 1200(m3/h) prirodnog gasa


-U REMONTU KOTLOVA I KOTLOVSKIH POSTROJENJA
REMONT BLOK I CEVNIH KOTLOVA

Remont bilo pojedinih elemenata i delova kotlova ili kotlova kao celine, EUROTERM je tehnički i tehnološki opremljen, da uradi kvalitetno i brzo, bilo da je remont planiran ili havarijski.
Zamena dimnih cevi pojedinačnih ili celini; zamena pojedinih ekranskih cevi zadnjih ekranskih komora ili komore u celini; zamena danaca kotla u celini ili potrebnih segmenata; zamena zadnjih potopljenih skretnih komora u celini ili potrebnih segmenata; remont prednjih i zadnjih dimnih skretnih komora; remont izolacije i oplate kotla; remont armature; zamena pregrejača pare; remont hladnjaka pare u kotlu; zamena automatike i regulacije rada kotla i gorionika.
EUROTERM je opremljen svim potrebnim mašinama, alatima i tehnologijama za skidanje zavara; vađenje i sečenje cevi; obradu danaca i pripremu za valcovanje i zavarivanje; pripremu i odžarivanje cevi za ugradnju, valcovanje i zavarivanje; valcovanje cevi za dance kotla i zavarivanje cevi.
Vršimo snimanje stanja kotla: ultrazvučno merenje debljine zidova plašta, danaca, plamene cevi, dimnih cevi, zadenje ekranisane komore; snimanje Ro, magnetnim česticama i penetrantima zavarenih spojeva, snimanje penetrantima i ultrazvučno mostića na dancima, uzimanje replika sa delova kotla i izrada Izveštaja o ispitivanju mikrostrukture.
Radimo izveštaje o stanju kotla, sa kontrolnim proračunima čvrstoće.
Dajemo stručne predloge za sanaciju, remont i rekonstrukciji kotla sa tehologijom radova.

Kotlarnica JP "AERODROM" BEOGRAD - Remont vrelovodnog dvopromajnog blok kotla VIESSEMAN tip turbomat-R HW, snage 9,3(MW), demontaža glodanjem svih dimnih cevi Ø76

Kotlarnica Okružni sud Beograd - Zamena dimnih cevi
toplovodni tropromajni blok kotao FROLING Dynatherm kapaciteta 2,3(MW)

Kotao MINEL TE-106 Rekonstrukcija Zadnje DIMNE komore i izrada zadnje ekranske komore


ŽTP "Beograd", sektor ZOVS, Kotlarnica pogon Makiš - Kotao ĐĐaković model OPTIMAL 1200 Zamena dimnih cevi druge i treće promaje, zamena zadnje ekranske komore

OPREMA I ALATI ZA: SKIDANJE KRAJEVA CEVI, OBRADU RUPA NA DANCIMA, VALCOVANJE CEVI

-U REKONSTRUKCIJI KOTLOVA I KOTLOVSKIH POSTROJENJA
Rekonstrukcija kotlova sa sagorevanja čvrstih goriva na gasovita i tečna, kao i sa tečnih na gasovita ili obrnuto, zahtevaju veliko znanje i iskustvo, pre svega u izradi projektno tehničke dokumentacije.
Veliko iskustvo i veliki broj rekonstrukcija koje su izvršili naši specijalisti, garantuju da je ovo oblast u kojoj možemo ponuditi najekonomičnija i tehnički najcelishodnija rešenja.
Zahvaljujući uspešnoj saradnji, pre svega sa "ABS", kod izbora tipa gorionika pri rekonstrukciji kotlova sa sagorevanja uglja na mazut ili gas, u mogućnosti smo da obezbedimo zahtevana tehnička rešenja sa aspekta poštovanja osnovnih zahteva kotlovskog postrojenja sa što je moguće nižom cenom ulaganja.
Kod rekonstrukcije kotlova gde je neophodno alternativnog korišćenja dva ili više goriva, istovremeno ili kao podrška osnovnom gorivu, sa ili bez povećanja kapaciteta, EUROTERM može iz dosadašnjeg iskustva da odgovori svim zahtevima kupaca.
U drvnoj industriji, EUROTERM može da ponudi rešenja za korišćenje drvnog otpada kao pomoćnog goriva u rekonstruisanom kotlovskom postrojenju, sa aspekta ostvarivanja uštede u ceni energije i aspekta rešenja problema skladištenja i odlaganja drvnog otpada.
Vršimo ugradnju ekonomajzera (izmenjivača toplote produkti sagorevanja-voda) na izlazu dimnih gasova iz blok kotlova radi smanjenja gubitaka u produktima sagorevanja i povećanja stepena korisnosti kotla.

Kotlarnica "Matroz" Sremska Mitrovica - Parni tropromajni blok kotao "Waagner-Biro"
sa predložištem i dve plamene cevni; kapacitet 17(t/h), pregrejane pare 250(oC)
Rekonstrukcija predložišta sa spaljivanja kore drveta na loženje prirodnim gasom
Ugradnja dva gasna duoblok gorionika FBR HI-GASP 550M snage 6,4(MW)

JKP GRADSKA TOPLANA - KOTLARNICA "PRNJAVOR II" - KRUŠEVAC
Tropromajni vrelovodni blok kotao "KIV VRANSKO" tip TVV-3 snage 2,9(MW)
Rekonstrukcija PREDNJE KOMORE.
Rekonstrukcija GORIONIKA "WEISHAUPT" tip L10 ZMD na kombinovani prirodni gas/lako ulje.

-U IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI HEMIJSKIH I TERMIČKIH PRIPREMA VODA
Posebnu mogućnost EUROTERM ima u izgradnji novih postrojenja za hemijsku pripremu vode (kompletna postrojenja za demineralizaciju).
Saradnja sa "Rohm&Haas" i "Bayer" - poznatim kompanijama u svetu za proizvodnju jonoizmenjivačkih masa, omogućuje da kupci projektnim rešenjem dobiju najkvalitetnije postrojenje sa veoma pouzdanim jonoizmenjivačkim smolama i po najpovoljnijim cenama. Prateća oprema koja se ugrađuje u postrojenja (ejektori, trenutni merači protoka, konduktometri, pumpe, dozir pumpe) je od najpoznatijih evropskih proizvođača ("Flow meter", "Rosemount", "Georg Fischer", "Fiver srl" - ogranak "Plasson" za Italiju, "OBL", FIP srl i dr.).
Takođe smo u mogućnosti da ponudimo rekonstrukciju postojećih sistema za regeneraciju katjonskih smola u postrojenjima za demineralizaciju, sa korišćenja HCl, na korišćenje H2SO4. Uštede u ceni koštanja hemikalija za regeneraciju, čine ovakvu rekonstrukciju veoma isplativom.


Kotlarnica "Van Drunen Farms" - Banatsko Karađorđevo - Termička priprema vode 2(t/h)


-U IZGRADNJI TOPLOVODA I PODSTANICA
Izgradnja toplovoda bilo predizolovanim cevima, bilo kanalnim vođenjem, za sisteme grejanja 70÷110(oC) ili 70÷130(ºC), je do sada bila vezana uz izgradnju toplana i industrijskih kotlarnica. Isto tako smo organizaciono i tehnološki opremljeni da ovakvu vrstu postrojenja uradimo i pustimo u pogon i kao samostalne objekte.
Izgradnja parovoda zasićene pare do 20(bar) ili pregrejane pare za razvod pare za industrijske objekte ili za sisteme grejanja.
Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih toplotnih podstanica, direktnog ili indirektnog sistema grejanje.
Izgradnja kompletnim rešenja za prihvat kondezata kod potrošača i za povrat kondezata do kotlarnice. Rekonstrukcija postojećih sistema za prihvat i povrat kondezata uz ostvarivanje boljeg i efikasnijeg rada sistema i uštede energije.


Kotlarnica "Van Drunen Farms" - Banatsko Karađorđevo - Parovod i povrat kondezata 2(t/h) p=10(bar)


-U IZGRADNJI GASOVODA I MERNO-REGULACIONIH STANICA (MRS)
Pojedinačno, i u sklopu izgradnje industrijskih energana i komunalnih toplana po sistemu ključ u ruke, EUROTERM ima veliko iskustvo u izgradnji priključnih gasovoda i MRS-a ili njihovoj rekonstrukciji. U saradnji sa domaćim i ino proizvođačima opreme, izrađeno je i pušteno u rad nekoliko priključnih gasovoda i novih MRS-a, a neke su rekonstruisane tako da im je značajno povećan kapacitet.
Neki priključni gasovodi su vođeni u naj užim gradskim centrima, za izuzetno komplikovanom infrastrukturom, što je zahtevalo izuzetne napore na izvođenju, pre svega na građevinskim radovima.


Zdravstveni centar Čačak - MRS dvolinijske kapaciteta 1600(m3/h) pU=6÷12(bar) pI=3(bar)
"Matroz" Sremska Mitrovica - Priključni gasovod kapacitet 1200(m3/h), p=2÷3(bar)

-U REKONSTRUKCIJI ASFALTNIH BAZA
U uslovima kada je prioritet smanjenje cena energenata u finalnom proizvodu, rekonstrukcije asfaltnih baza imaju veliki značaj, kao veoma veliki potrošači pre svega lakog lož ulja.
U saradnji sa kompanijom "ABS" iz Milana u mogućnosti smo da za sve tipove asfaltnih baza (sušare kamena), koje su do sada izgrađene u našoj zemlji, isporučimo, veoma kvalitetne gorionike (specijalne konstrukcije) na gas i kombinovane (gas/mazut i gas/lako ulje).
Postojeće instalacije je moguće prilagoditi novim tehničkim uslovima, korišćenjem novog goriva, kao i instalacije za automatizaciju procesa.
Na ovaj način se značajno smanjuju troškovi goriva, prljanje bliže i dalje okoline, a kvalitet proizvoda se značajno povećava.

-U IZGRADNJI POSTROJENJA ZA HEMIJSKU I PROCESNU INDUSTRIJU
Zajedno sa preduzećem "Tehnoproces" iz Beograda, EUROTERM nudi opremu i postrojenja iz oblasti primene sumpora i hlora u procesu proizvodnje raznih hemijskih proizvoda.
Stekli smo veliko iskustvo u izradi i montaži postrojenja za skladištenje i topljenje sumpora, koja su prisutna u industriji papira i hemijskoj industriji za proizvodnju raznih soli.
Na osnovu licenci, razvijena je sa Tehnoproces-om proizvodnja ciklonskih i vertikalnih peći za spaljivanje sumpora i dobijanje visoko koncentrovanog SO2 gasa.
Na ovaj način možemo da već dotrajala postrojenja Lurgija, H.Petersena i Krebsa rekonstruišemo ili zamenimo, i potencijalnim kupcima uštedimo značajna sredstva.
Do sada izvedena postrojenja za dobijanje sumpor-dioksida visoke koncentracije, ciklonskih peći za spaljivanje sumpora, utilizatora toplote i isparivača za hlor, pokazuju visok kvalitet projektnih rešenja i izrađene opreme i sigurnost u radu.